Statut

Statut Szczecińskiego Klubu Wysokogórskiego

Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny

§1

Stowarzyszenie nosi nazwę Szczeciński Klub Wysokogórski i zwane jest w dalszym ciągu “Klubem”.

§2

Terenem działania Klubu jest obszar województwa szczecińskiego a siedzibą władz – Szczecin.

§3

Klub jest stowarzyszeniem i posiada osobowość prawną.

§4

Klub jest członkiem Polskiego Związku Alpinizmu i działa zgodnie z jego statutem, uchwałami i wytycznymi.

§5

Klub może posiadać odznaki organizacyjne i używać pieczątki z nazwą stowarzyszenia.

§6

Klub opiera swoją działalność na aktywności społecznej ogółu członków

Cel i środki działania

§7

Celem Klubu jest prowadzenie i rozwijanie działalności alpinistycznej, skałkowej, speleologicznej i narciarstwa wysokogórskiego.

§8

Klub realizuje swoje cele przez:

 1. zrzeszenie osób fizycznych zajmujących się działalnością alpinistyczną,
 2. popieranie , ułatwianie i organizowanie działalności sportowej, szkoleniowej i wyprawowej członków klubu w kraju i za granicą,
 3. organizowanie wewnętrznego życia klubowego, zebrań i odczytów,
 4. współdziałanie z instytucjami oraz organizacjami zainteresowanymi sprawami alpinizmu,
 5. czuwanie nad zachowaniem należytego poziomu moralnego wśród członków i trenerów,
 6. współpracę z placówkami naukowymi na polu zagadnień związanych z górami,
 7. propagowanie i popularyzowanie alpinizmu,
 8. inicjowanie i podejmowanie, z zachowaniem obowiązujących przepisów, innej działalności zmierzającej do realizowania statutowych celów i zagadnień Klubu.

Członkowie Klubu

§9

Członkowie Klubu dzielą się na:

 1. zwyczajnych,
 2. uczestników,
 3. honorowych.

§10

Członkiem zwyczajnym Klubu może być osoba, która ukończyła 18 rok życia i która została przyjęta przez Zarząd Klubu na podstawie pisemnej deklaracji.

§11

Członek zwyczajny ma prawo:

 1. czynnego i biernego wyboru do władz Klubu,
 2. uczestnictwa w imprezach alpinistycznych oraz korzystania ze sprzętu i pomocy Klubu,
 3. noszenia odznaki członkowskiej Klubu.

§12

Uczestnikiem Klubu może być osoba, która ukończyła 16 lat i została przyjęta za pisemną zgodą rodziców lub prawnych opiekunów przez Zarząd Klubu.
Uczestnicy posiadają wszystkie prawa członków zwyczajnych za wyjątkiem biernego i czynnego prawa wyborczego.

§13

Członkostwo honorowe nadaje Walne Zgromadzenie członków na wniosek Zarządu Klubu osobom szczególnie zasłużonym dla rozwoju alpinizmu.
Członek honorowy posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego, a ponadto zwolniony jest od obowiązku płacenia składek członkowskich.

§14

Członkowie Klubu obowiązani są do:

 1. czynnego udziału w realizacji statutowych zadań Klubu,
 2. przestrzegania statutu Klubu oraz przepisów dotyczących działalności alpinistycznej,
 3. przestrzegania zadań etyki taternickiej oraz dyscypliny organizacyjnej,
 4. regularnego opłacania składek członkowskich.

§15

Członkostwo Klubu ustaje w przypadku:

 1. wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu Klubu.
 2. Skreślenia przez Zarząd z listy członków w przypadku niezapłacenia składek za okres co najmniej pół roku mimo pisemnego wezwania przez Zarząd.
 3. Wykluczenia, na podstawie prawomocnego werdyktu organów dyscyplinarnych Klubu lub PZA.

Od kary wykluczenia z Klubu przysługuje członkom prawo odwołania się do Walnego Zgromadzenia członków zgodnie z zasadami postępowania dyscyplinarnego PZA.

Władze Klubu

§16

Władzami Klubu są:

 1. Walne Zgromadzenia Członków,
 2. Zarząd Klubu,
 3. Komisja Rewizyjna.

§17

Kadencja władz trwa 3 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym.

§18

Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Klubu i może być zwyczajne i nadzwyczajne.

§19

Do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków należy:

 1. uchwalanie kierunków i programu działania Klubu,
 2. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności ustępujących władz Klubu,
 3. udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 4. wybór Prezesa, Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 5. uchwalania zmian w statucie,
 6. wybór delegatów na Walny Zjazd Delegatów Polskiego Związku Alpinizmu,
 7. rozpatrywanie innych spraw wniesionych pod obrady Walnego zebrania przez władze Klubu lub członków,
 8. rozpatrywanie odwołań od kar dyscyplinarnych zgodnie z zasadami postępowania dyscyplinarnego PZA,
 9. podjęcie uchwały o rozwiązaniu Klubu.

§20

 1. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorących udział z głosem stanowiącym członkowie posiadający czynne i bierne prawo wyborcze.
 2. W Walnym Zgromadzeniu Członków mogą brać udział z głosem doradczym: 
  a) przedstawiciele władz Polskiego Związku Alpinizmu,
  b) zaproszeni goście,
  c) uczestnicy.

§21

 1. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków Zarząd zawiadamia członków, co najmniej na 30 dni przed terminem zebrania.
 2. Zawiadomienia mogą być dokonywane listem zwykłym a także środkami porozumiewania się na odległość ( telefon, fax, poczta elektroniczna itp. ).
 3. W zawiadomieniu Zarząd wskazuje dwa terminy rozpoczęcia obrad Walnego Zgromadzenia Członków, poprzez podanie daty i godziny rozpoczęcia obrad.

§22

Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie – w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków.

§23

 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków może być zwołane: a) na wniosek Zarządu Polskiego Związku Alpinizmu, b) z inicjatywy Zarządu Klubu, c) na wniosek 1/3 liczby członków Klubu, d) na wniosek Komisji Rewizyjnej.
 2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwołuje Zarząd w terminie dwóch miesięcy od dnia wpływu wniosków, o których mowa w § 23 pkt. 1 b, c, d albo w terminie dwóch miesięcy od dnia podjęcia uchwały, o której mowa w § 23 pkt. 1 a.
 3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§24

 1. Zarząd składa się z 5 do 7 członków w tym prezesa, wiceprezesa oraz skarbnika.
 2. Wiceprezesa oraz skarbnika zarząd wybiera ze swojego składu.
 3. W przypadku ustąpienia prezesa Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków.
 4. W przypadku ustąpienia wiceprezesa lub pozostałych członków Zarządowi przysługuje prawo kooptacji.
 5. Zarząd działa na podstawie regulaminu, określającego jego organizację i tryb pracy.

§25

 1. Na zewnątrz Klub reprezentują dwie osoby: prezes lub wiceprezes, działający łącznie albo ze skarbnikiem albo upoważnionym przez zarząd członkiem zarządu.
 2. Do kompetencji Zarządu należy:
  a) kierowanie działalnością Klubu i reprezentowanie jego na zewnątrz,
  b) zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu,
  c) zwoływanie Walnych Zgromadzeń Członków,
  d) przyjmowanie, skreślanie z listy członków Klubu,
  e) ustalanie planów działania i budżetów rocznych Klubu,
  f) powoływanie komisji specjalistycznych, stanowiących organy doradcze i pomocnicze Zarządu,
  g) powoływanie, nadzorowanie i odwoływanie sekcji grupujących członków o wspólnych zainteresowaniach.
  h) uchwalanie regulaminów wewnętrznych,
  i) podejmowanie uchwał nie zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji innych Władz Klubu i PZA.

§26

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na miesiąc.
 2. Uchwały Zarządu zapadają zwykle większością głosów przy obecności przynajmniej połowy członków Zarządu w tym prezesa lub jednego z wiceprezesów. W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego zebrania.

§27

 1. Zarząd ma prawo nakładania kar na członków Klubu w przypadku:
  a) naruszania obowiązków wynikających z niniejszego statutu, uchwał lub postanowień władz Klubu albo uchwał lub postanowień Władz Polskiego Związku Alpinizmu,
  b) lekkomyślnego uprawiania sportu wysokogórskiego, 
  c) zachowania się niezgodnego z etyką taternicką lub godnością członka Klubu,
  d) naruszenie przepisów Tatrzańskiego Parku Narodowego o ochronie przyrody.
 2. Tryb postępowania dyscyplinarnego oraz rodzaje kar określają zasady postępowania dyscyplinarnego Polskiego Związku Alpinizmu.

§28

 1. Komisja rewizyjna składa się z 3-5 członków, w tym przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego i sekretarza.
 2. Komisja Rewizyjna jest powołana do przeprowadzenia co najmniej raz w roku kontroli działalności Klubu ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowo-gospodarczej pod względem celowości, rzetelności, gospodarności.
 3. Komisja Rewizyjna przedkłada Walnemu Zebraniu Członków sprawozdanie oraz posiada wyłącznie prawo stawiania wniosku w przedmiocie udzielania absolutorium ustępującemu Zarządowi.
 4. Komisja Rewizyjna ma prawo występowania do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądania wyjaśnień.
 5. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej może brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
 6. Szczegółowy zakres działania Komisji Rewizyjnej określa regulamin zatwierdzony przez Komisję Rewizyjną Polskiego Związku Alpinizmu.

Majątek i fundusze Klubu

§29

Majątek Klubu stanowią ruchomości, nieruchomości i fundusze.

§30

Na fundusz Klubu składają się:

 1. składki członków Klubu,
 2. dotacje i darowizny,
 3. wpływy uzyskane z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej,
 4. inne wpływy uzyskane ze statutowej działalności Klubu.

Zmiana statutu i rozwiązanie się Klubu

§31

Uchwałę w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania Klubu podejmuje Walne Zgromadzenie Członków większością co najmniej 2/3 głosów w obecności co najmniej 1/2 liczby członków uprawnionych do głosowania.

§32

Uchwała o rozwiązaniu się Klubu określi sposób i cel na jaki przeznaczony zostanie majątek Klubu.

§33

Uchwałę o przeznaczeniu majątku Klubu wymaga zatwierdzenia przez władzę rejestracyjną.