Statut

Statut Szczecińskiego Klubu Wysokogórskiego


Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę Szczeciński Klub Wysokogórski i zwane jest w dalszej części Statutu Klubem.

§ 2

 1. Siedzibą Klubu i jego organów jest Szczecin.
 2. Terenem działania Klubu jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. W ramach realizacji celów statutowych Klub może prowadzić działania poza granicami kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.

§ 3

Klub jest stowarzyszeniem i posiada osobowość prawną.

§ 4

 1. Klub działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz na postawie pozostałych przepisów prawa i postanowień niniejszego Statutu.
 2. Klub może współpracować z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami. Może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii i na warunkach określonych w ich statutach.
 3. Klub jest członkiem Polskiego Związku Alpinizmu (PZA) i działa zgodnie z jego statutem, uchwałami i wytycznymi.

§ 5

Klub ma prawo posiadania i używania pieczęci oraz odznak organizacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

§ 6

Działalność Klubu opiera się na społecznej pracy jego członków. Do prowadzenia swoich działań Klub może zatrudniać pracowników lub zlecać określone zadania innym podmiotom.

Cel i środki działania

§ 7

Celem Klubu jest prowadzenie i rozwijanie działalności alpinistycznej, wspinaczki skałkowej i sportowej, działalności speleologicznej oraz narciarstwa wysokogórskiego.

§ 8

Klub prowadzi działalność społecznie użyteczną (działalność pożytku publicznego) w sferze następujących zadań:

 1. ochrony i promocji zdrowia,
 2. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
 3. działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży,
 4. ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
 5. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
 6. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
 7. turystyki i krajoznawstwa.

§ 9

Klub realizuje swoje cele przez:

 1. zrzeszanie osób fizycznych zajmujących się działalnością alpinistyczną, wspinaczką skałkową i sportową, działalnością speleologiczną oraz narciarstwem wysokogórskim,
 2. propagowanie i popularyzowanie działalności alpinistycznej, wspinaczki skałkowej i sportowej, działalności speleologicznej oraz narciarstwa wysokogórskiego,
 3. organizowanie życia klubowego, w tym popieranie, ułatwianie i organizowanie działalności sportowej, szkoleniowej i wyprawowej członków Klubu w kraju i za granicą,
 4. czuwanie nad zachowaniem należytego poziomu etycznego wśród członków Klubu i instruktorów, w tym propagowanie rywalizacji sportowej według zasad fair play,
 5. organizowanie szkoleń, kursów, prelekcji itp. w celu propagowania sportów wspinaczkowych,
 6. organizowanie zawodów i imprez sportowych, imprez turystycznych (dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych) oraz organizowanie imprez integracyjnych,
 7. podejmowanie działań promujących sportowców amatorów (członków Klubu) w celu stworzenia im możliwości brania udziału w zawodach i zgrupowaniach na terenie Polski i za granicą,
 8. wspieranie młodych talentów oraz promocja młodych wspinaczy i ich osiągnięć,
 9. współpracowanie z innymi organizacjami krajowymi i międzynarodowymi o zbliżonych celach działania,
 10. realizowanie projektów członków Klubu zgodnych z celami Klubu,
 11. organizowanie i udzielanie pomocy społecznej członkom Klubu oraz ich rodzinom,
 12. rozwój obiektów będących pod zarządem Klubu, na zasadach określonych przez Zarząd,
 13. podejmowanie innych działań realizujących cele statutowe Klubu.

§ 10

Klub może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Klubu służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

Członkowie Klubu

§ 11

Członkowie Klubu dzielą się na:

 1. zwyczajnych,
 2. uczestników,
 3. honorowych.

§ 12

 1. Kandydat do Klubu składa pisemną deklarację, której wzór ustala Zarząd Klubu, zawierającą m.in. prośbę o przyjęcie w poczet członków Klubu, zobowiązanie do opłacania składek i uiszczenia opłaty wpisowej oraz informacje o doświadczeniu górskim, wspinaczkowym, kursach i szkoleniach. 
 2. Deklaracja członkowska kandydata, który nie ukończył 18 roku życia, powinna być podpisana przez przedstawicieli ustawowych.

§ 13

 1. Członkiem zwyczajnym Klubu może być osoba fizyczna, która ukończyła 16 rok życia i nie została pozbawiona praw publicznych, posiadająca doświadczenie górskie, wspinaczkowe lub kursy i szkolenia w tym kierunku. 
 2. O przyjęciu członka zwyczajnego Klubu decyduje Zarząd Klubu w formie uchwały podejmowanej zwykłą większością głosów. O swojej decyzji Zarząd Klubu niezwłocznie powiadamia kandydata.

§ 14

 1. Członek zwyczajny ma prawo:
  1) czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Klubu,
  2) czynnego udziału w życiu Klubu,
  3) zgłaszania postulatów i wniosków wobec władz Klubu,
  4) korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Klubu,
  5) korzystania ze sprzętu i pomocy Klubu,
  6) noszenia odznaki członkowskiej Klubu. 
 2. Członek zwyczajny ma obowiązek:
  1) postępować zgodnie ze Statutem i uchwałami władz Klubu,
  2) regularnie opłacać składki członkowskie,
  3) aktywnie uczestniczyć w pracach Klubu.

§ 15

 1. Członkiem uczestnikiem Klubu może być osoba fizyczna, która nie posiada doświadczenia górskiego, wspinaczkowego lub kursów i szkoleń w tym kierunku, ale jest zainteresowana charakterem działalności prowadzonej przez Klub i podejmuje działania w celu zdobycia takiego doświadczenia lub odbycia stosownych szkoleń.
 2. O przyjęciu członka uczestnika Klubu decyduje Zarząd Klubu w formie uchwały podejmowanej zwykłą większością głosów. O swojej decyzji Zarząd Klubu niezwłocznie powiadamia kandydata.
 3. Członkowi uczestnikowi przysługują wszystkie prawa i obowiązki członka zwyczajnego, z wyjątkiem biernego i czynnego prawa wyborczego. Członkowie uczestnicy mogą brać udział w obradach statutowych władz Klubu z głosem doradczym, a poza tym posiadają takie same prawa jak członkowie zwyczajni.
 4. Członek uczestnik może zostać członkiem zwyczajnym Klubu w przypadku uzyskania doświadczenia górskiego, wspinaczkowego lub kursów i szkoleń w tym kierunku. O zmianie charakteru członkostwa w Klubie decyduje Zarząd Klubu w formie uchwały podejmowanej zwykłą większością głosów. O swojej decyzji Zarząd Klubu niezwłocznie powiadamia członka.

§ 16

Osoby, które nie ukończyły 16 roku życia, mogą, za zgodą przedstawicieli ustawowych, należeć do Klubu, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Statucie, bez prawa udziału w głosowaniu na walnych zebraniach członków oraz bez możliwości korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Klubu.

§ 17

 1. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zgromadzenie członków na wniosek Zarządu Klubu osobom szczególnie zasłużonym dla rozwoju działalności alpinistycznej, wspinaczki skałkowej i sportowej, działalności speleologicznej oraz narciarstwa wysokogórskiego. Członek honorowy posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego, a ponadto zwolniony jest od obowiązku płacenia składek członkowskich.
 2. Nabycie przez członka Klubu tytułu członka honorowego PZA stanowi podstawę do wystąpienia przez Zarząd do Walnego Zebrania Członków Klubu z wnioskiem o nadanie członkostwa honorowego również w Klubie.

§ 18

 1. Członkostwo w Klubie ustaje w przypadku:
  1) pisemnej rezygnacji członka, zgłoszonej Zarządowi Klubu,
  2) śmierci członka albo utraty przez niego praw publicznych,
  3) wykluczenia członka z Klubu.
 2. Wykluczenie członka z Klubu może nastąpić w przypadku:
  1) zalegania z zapłatą składek przez okres dłuższy niż 6 miesięcy,
  2) braku udziału w realizacji działań i celów Klubu,
  3) postępowania rażąco sprzecznego z niniejszym Statutem,
  4) działania przez członka, w sposób który godzi w dobre imię Klubu,
  5) działania na szkodę Klubu,
  6) prawomocnego orzeczenia organów dyscyplinarnych PZA.
 1. O wykluczeniu członka Klubu decyduje Zarząd Klubu w formie uchwały podjętej większością co najmniej 2/3 liczby głosów. O treści uchwały Zarząd powiadamia członka.
 2. W przypadkach, w których wykluczenie członka Klubu byłoby niecelowe, a zachodzi konieczność podjęcia działań dyscyplinujących wobec członka, Zarząd może podjąć uchwałę o nałożeniu na członka jednej z niżej wymienionych kar dyscyplinarnych:
  1) upomnienia,
  2) kary finansowej,
  3) zawieszenia w prawach członka na okres do 6 miesięcy,

stosując odpowiednio ust. 3.

 1. Od uchwały Zarządu Klubu o wykluczeniu członka albo o nałożeniu na członka kary dyscyplinarnej członkowi przysługuje prawo odwołania do Walnego Zgromadzenia Członków. 
 2. W przypadku wykluczenia członka lub stwierdzenia ustania jego członkostwa Zarząd dokonuje skreślenia z listy członków Stowarzyszenia.  

Władze Klubu

§ 19

Władzami Klubu są:

 1. Walne Zgromadzenia Członków,
 2. Zarząd Klubu,
 3. Komisja Rewizyjna.

§ 20

Kadencja Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej trwa 3 lata. Po upływie kadencji Zarząd i Komisja Rewizyjna działa do dnia wyboru nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Liczba kadencji nie jest ograniczona. 

§ 21

 1. Jeżeli szczegółowe postanowienia Statutu nie stanowią inaczej, uchwały wszystkich władz Klubu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. W przypadku równej liczby głosów decyduje odpowiednio głos przewodniczącego Walnego Zebrania Członków Klubu, Prezesa Zarządu lub Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
 2. Głosowanie odbywa się jawnie, chyba że inaczej stanowi Statut bądź tak postanowi zwykła większość członków uprawnionych do głosowania.
 3. Głosowanie tajne zarządza się w sprawach osobowych.
 4. Wybory władz Stowarzyszenia odbywają się w głosowaniu tajnym, przy nieograniczonej liczbie kandydatów. Wybrany jest ten kandydat, który uzyska największą liczbę głosów oddanych „za”.
 5. Oceny, stanowiska i decyzje przyjmowane są przez wszystkie władze Klubu w formie uchwał.
 6. We wszystkich głosowaniach każdemu członkowi przysługuje jeden głos.
 7. Głosowanie poza posiedzeniami władz Klubu może odbywać się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.

§ 22

 1. W razie zmniejszenia się składu Zarządu lub Komisji Rewizyjnej w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji. Kooptacji dokonują pozostali członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu, w formie uchwały.
 2. Kadencja członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej wybranych w drodze kooptacji kończy się z dniem upływu kadencji członków wybranych w zwyczajnym trybie.  

§ 23

Członkostwo w Zarządzie oraz w Komisji Rewizyjnej ustaje na skutek:

 1. odwołania członka organu przez Walne Zebranie Członków Klubu,
 2. złożenia pisemnej rezygnacji z dalszego pełnienia funkcji w organie,
 3. utraty członkostwa w Klubie lub zawieszenia w prawach członka.

§ 24

Członkowie organów Klubu mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

Walne Zebranie Członków

§ 25

Walne Zebranie Członków Klubu jest najwyższą władzą Klubu i może być zwyczajne albo nadzwyczajne.  

§ 26

 1. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia należy w szczególności:
  1) uchwalanie kierunków i programu działania Klubu,
  2) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności ustępujących władz Klubu,
  3) udzielanie absolutorium ustępującym członkom Zarządu na wniosek Komisji Rewizyjnej,
  4) wybór i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
  5) wybór Prezesa Zarządu Klubu,
  6) uchwalanie zmian Statutu,
  7) wybór delegatów na Walny Zjazd Delegatów Polskiego Związku Alpinizmu (PZA),
  8) nadawanie i odbieranie godności członka honorowego Klubu,
  9) rozpatrywanie spraw wniesionych przez Zarząd, Komisję Rewizyjną i członków Klubu,
  10) rozpatrywanie odwołań członków od uchwał Zarządu o wykluczeniu członka albo o nałożeniu na członka kary dyscyplinarnej, z uwzględnieniem zasad postępowania dyscyplinarnego PZA,
  11) podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Klubu i przeznaczenia jego majątku.
 2. Uchwały w sprawach określonych w ust. 1 pkt 6 i 11 wymagają dla swej ważności większości co najmniej 2/3 liczby głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§ 27

 1. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział z głosem stanowiącym członkowie zwyczajni.
 2. W Walnym Zgromadzeniu Członków mogą brać udział z głosem doradczym:
  a) przedstawiciele władz Polskiego Związku Alpinizmu (PZA),
  b) zaproszeni goście,
  c) członkowie uczestnicy.

§ 28

 1. Zwyczajne Walne Zebranie Członków Klubu powinno być zwoływane co najmniej raz na 3 lata.
 2. Termin, miejsce i porządek obrad Walnego Zebrania Członków Klubu ustala Zarząd i zawiadamia o tym członków nie później niż na dwa tygodnie przed terminem Walnego Zebrania Członków Klubu.
 3. Zawiadomienia mogą być dokonywane listem zwykłym, a także środkami porozumiewania się na odległość (telefon, fax, poczta elektroniczna itp.).

§ 29

Jeżeli w pierwszym terminie na Walnym Zgromadzeniu Członków Klubu nie uczestniczy co najmniej połowa liczby członków, wówczas w drugim terminie posiedzenia uchwały mogą być podjęte odpowiednią większością głosów oddanych przez członków obecnych. Drugi termin powinien być podany w zawiadomieniu o pierwszym posiedzeniu i nie może być wyznaczony wcześniej niż po upływie 15 minut po pierwszym terminie. Powyższy tryb podejmowania uchwał nie dotyczy spraw określonych w § 26 ust. 1 pkt 6 i 11 Statutu.

§ 30

 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków może być zwołane:
  a) na wniosek Zarządu Polskiego Związku Alpinizmu,
  b) z inicjatywy Zarządu Klubu,
  c) na wniosek 1/3 liczby członków Klubu,
  d) na wniosek Komisji Rewizyjnej.
 2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwołuje Zarząd w terminie dwóch miesięcy od dnia wpływu wniosku, o którym mowa w ust. 1.
 3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 31

Jeżeli Zarząd nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Klubu zgodnie z § 30 Statutu, Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia może być zwołane przez Komisję Rewizyjną.

Zarząd Klubu

§ 32

Zarząd jest organem zarządzającym Stowarzyszenia. Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz.

§ 33

 1. Zarząd składa się z 5 do 9 członków, w tym Prezesa, Wiceprezesa, Skarbnika i Sekretarza, przy czym w składzie Zarządu większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.
 2. Członkiem Zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 3. Wiceprezesa, Skarbnika i Sekretarza Zarząd wybiera ze swojego składu.
 4. W przypadku ustąpienia Prezesa Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków. Do czasu wyboru nowego Prezesa Zarządu jego funkcje w zastępstwie sprawuje Wiceprezes.
 5. W przypadku ustąpienia pozostałych członków Zarządu Zarządowi przysługuje prawo kooptacji, na zasadach, o których mowa w § 22 Statutu.

§ 34

 1. Każdy członek Zarządu ma prawo reprezentować Klub na zewnątrz.
 2. Prawo reprezentowania Klubu przysługuje również każdemu członkowi Klubu na podstawie udzielonego przez Zarząd w formie pisemnej pełnomocnictwa.
 3. Oświadczenia kierowane do Klubu mogą być składane każdemu członkowi Zarządu.
 4. W sprawach finansowych oraz w sprawach związanych z zaciąganiem zobowiązań finansowych Klub reprezentuje dwóch członków Zarządu: Prezes lub Wiceprezes działający łącznie ze Skarbnikiem albo Prezes lub Wiceprezes działający łącznie z upoważnionym przez Skarbnika członkiem Zarządu.

§ 35

Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:

 1. kierowanie działalnością Klubu i reprezentowanie Klubu na zewnątrz,
 2. zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu,
 3. zwoływanie Walnego Zebrania Członków Klubu,
 4. realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków Klubu,
 5. realizowanie zaleceń wynikających z wniosków pokontrolnych Komisji Rewizyjnej,
 6. przyjmowanie nowych członków, wykluczanie członków i zawieszanie w prawach członka Klubu, nakładanie na członków kar dyscyplinarnych oraz stwierdzanie ustania członkostwa w Klubie,
 7. prowadzenie ewidencji członków Klubu,
 8. ustalanie planów działania i budżetów rocznych Klubu oraz ich realizacja,
 9. rozpatrywanie wniosków i podań członków zwyczajnych oraz członków uczestników, a w razie potrzeby kierowanie ich na Walne Zebranie Członków Klubu,
 10. występowanie do Walnego Zebrania Członków Klubu z wnioskami o nadanie członkostwa honorowego,
 11. zaciąganie zobowiązań w imieniu Klubu,
 12. powoływanie, nadzorowanie i odwoływanie sekcji grupujących członków o wspólnych zainteresowaniach,
 13. powoływanie komisji specjalistycznych, stanowiących organy doradcze i pomocnicze Zarządu,
 14. uchwalanie regulaminów wewnętrznych, w razie zaistnienia potrzeby.
 15. pozostałe sprawy, nienależące do kompetencji innych władz Klubu lub PZA.

Komisja Rewizyjna

§ 36

Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba, która:

 1. jest członkiem Zarządu,
 2. pozostaje z którymkolwiek z członków Zarządu w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
 3. była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 37

 1. Komisja rewizyjna składa się z 3-5 członków, w tym Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego i Sekretarza.
 2. Komisja Rewizyjna jest powołana do przeprowadzenia co najmniej raz w roku kontroli działalności Klubu ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowo-gospodarczej pod względem celowości, rzetelności, gospodarności. Komisja rewizyjna zatwierdza sprawozdania z działalności Zarządu oraz roczne sprawozdania finansowe Klubu.
 3. Komisja Rewizyjna przedkłada Walnemu Zebraniu Członków Klubu sprawozdanie oraz posiada prawo stawiania wniosku w przedmiocie udzielania absolutorium ustępującemu Zarządowi.
 4. Komisja Rewizyjna ma prawo występowania do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądania wyjaśnień.
 5. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej może brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

Majątek i fundusze Klubu

§ 38

Majątek Klubu stanowią ruchomości, nieruchomości i fundusze.

§ 39

 1. Majątek Klubu pochodzi z:
  1) składek członków Klubu oraz opłat wpisowych,
  2) dobrowolnych wpłat członków Klubu,
  3) dotacji i subwencji,
  4) darowizn, spadków i zapisów,
  5) innych dochodów z majątku oraz działalności statutowej Klubu,
  6) z działalności gospodarczej, jeżeli będzie prowadzona.
 2. Następujące czynności majątkiem Klubu wymagają zgody Walnego Zebrania Członków Klubu: nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości.

§ 40

Klub nie może:

 1. udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Klubu w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Klubu pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
 2. przekazywać majątku na rzecz swoich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 3. wykorzystywać majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
 4. zakupywać towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Klubu, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Zmiana statutu i rozwiązanie się Klubu

§ 41

Uchwałę w sprawie zmiany Statutu lub rozwiązania Klubu podejmuje Walne Zgromadzenie Członków większością co najmniej 2/3 głosów w obecności co najmniej 1/2 liczby członków uprawnionych do głosowania.

§ 42

 1. W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu Klubu Walne Zebranie Członków Klubu wybiera Komisję Likwidacyjną w składzie od 2 do 5 członków, która prowadzi likwidację.
 2. W uchwale o rozwiązaniu Klubu Walne Zebranie Członków Klubu określa sposób przeznaczenia posiadanego majątku.