Dofinansowanie SKW dla młodych do działalności sportowej

Dofinansowanie SKW dla młodych
do działalności sportowej

Będąc członkiem Szczecińskiego Klubu Wysokogórskiego możesz uzyskać dofinansowanie do działalności sportowej. Celem dofinansowania jest wspieranie i rozwój działalności sportowej młodych członków i członkiń SKW.


DOFINANSOWANIE NA ZASADZIE:
ZWROT PONIESIONYCH WYDATKÓW


🔹️ DLA KOGO PRZEZNACZONE JEST DOFINANSOWANIE?


O dofinansowanie mogą ubiegać się członkowie Szczecińskiego Klubu Wysokogórskiego, którzy: 
✔️ nie ukończyli 25 roku życia,
✔️ nie pozostają w stosunku pracy,
✔️ opłacili składki członkowskie za bieżący rok,
✔️ są członkami Klubu od co najmniej roku*, 
✔️ zobowiązują się występować na imprezach sportowych jako członek SKW oraz w barwach klubowych.

* W wyjątkowych wypadkach dofinansowanie może uzyskać członek/członkini SKW nie posiadający/a rocznego stażu członkostwa.


🔹️ ZAKRES ZWROTU WYDATKÓW:

Zwrotowi podlegają następujące wydatki*:
✔️ koszty opłat startowych w zawodach, 
✔️ koszty badań lekarskich.

* W wyjątkowych wypadkach dofinansowanie może dotyczyć innych wydatków, związanych z działalnością sportową członka/członkini SKW.


🔹️ JAK OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE?

Należy zwrócić się do Zarządu Klubu z ➡️ wnioskiem o udzielenie dofinansowania.

Wniosek składa członek/członkini SKW, a przypadku osoby niepełnoletniej – jego/jej opiekun prawny. Zarząd samodzielnie weryfikuje dane wskazane w Regulaminie wsparcia młodych (§ 4 ustęp 1).

We wniosku należy wskazać 
✔️ imię i nazwisko członka SKW,
✔️ w przypadku niepełnoletniego członka/członkini SKW – także imię i nazwisko opiekuna/opiekunki prawnego/ej,
✔️ numer rachunku bankowego, na który ma nastąpić zwrot wydatków, 
✔️ rodzaj wydatku i kwotę zwrotu,
✔️ uzasadnienie – w przypadku wniosku członka nie posiadające rocznego stażu członkostwa,
✔️ uzasadnienie – w przypadku, gdy wniosek dotyczy wydatku wskazanego w § 5 ustęp 3 Regulaminu,
✔️ informację dotyczącą zawodów, których wniosek dotyczy wraz z dokumentacją fotograficzną, umożliwiającą stworzenie zwięzłej relacji w SM oraz informacji w sprawozdaniu zarządu SKW.

Wniosek o zwrot wydatków składa się przez:

FORMULARZ

Wniosek o zwrot wydatków Zarząd rozpatruje na najbliższym zebraniu Zarządu i mailowo informuje członka/członkinię albo jego opiekuna prawnego o sposobie rozpatrzenia. Przyznaną kwotę zwrotu wydatku Zarząd niezwłocznie przelewa na konto wskazane we wniosku


🔹️ REGULAMIN WSPARCIA MŁODYCH:

ZACHĘCAMY DO ZGŁOSZEŃ!!