Zawiadomienie o WALNYM ZGROMADZENIU CZŁONKÓW  SKW (sprawozdawczo-wyborcze)

ZAWIADOMIENIE 
o WALNYM ZGROMADZENIU CZŁONKÓW  Szczecińskiego Klubu Wysokogórskiego (sprawozdawczo-wyborcze)

 Zarząd Szczecińskiego Klubu Wysokogórskiego w Szczecinie, działając na podstawie § 21 ust. 1 Statutu, zawiadamia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Członków Klubu na dzień 18 grudnia 2023 r. o godz. 18:30 w siedzibie Klubu przy ulicy Mazowieckiej 1 w Szczecinie (kod: 70-526). 

            Na podstawie § 21 ust. 3 Statutu, w niniejszym zawiadomieniu wyznacza się także drugi termin Walnego Zgromadzenia – na dzień 18 grudnia 2023 r. o godz. 18:45 w siedzibie Klubu przy ulicy Mazowieckiej 1 w Szczecinie (kod: 70-526). Jednocześnie Zarząd informuje, że w drugim terminie Walne Zgromadzenie Członków Klubu będzie władne do podejmowania wiążących uchwał bez względu na liczbę obecnych Członków.    

            Poniżej zamieszczono planowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków Szczecińskiego Klubu Wysokogórskiego w Szczecinie.

Porządek obrad:

 1. otwarcie Walnego Zgromadzenia;
 2. powitanie zgromadzonych Członków;
 3. wybór Przewodniczącego i Protokolanta Walnego Zgromadzenia;
 4. stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia Członków Klubu oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
 5. przedstawienie porządku obrad;
 6. przedstawienie sprawozdania z działalności ustępującego Zarządu Klubu w okresie jego kadencji, w tym przedstawienie sprawozdań finansowych;
 7. przedstawienie sprawozdania z działalności ustępującej Komisji Rewizyjnej Klubu w okresie jej kadencji;
 8. dyskusja i głosowanie nad uchwałą zatwierdzającą sprawozdanie z działalności ustępującego Zarządu Klubu w okresie jego kadencji;
 9. dyskusja i głosowanie nad uchwałą zatwierdzającą sprawozdanie z działalności ustępującej Komisji Rewizyjnej w okresie jej kadencji;
 10. wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi;
 11. podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi;
 12. wybór Prezesa Zarządu;
 13. wybór pozostałych członków Zarządu;
 14. wybór członków Komisji Rewizyjnej;
 15. wybór delegatów na Walny Zjazd Delegatów Polskiego Związku Alpinizmu oraz ich zastępców;
 16. zamknięcie obrad. 

Zarząd Klubu zaprasza wszystkich Członków do wzięcia udziału w Walnym Zgromadzeniu. Przypominamy, że w zgodzie z obowiązującym Statutem, prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu mają członkowie ZWYCZAJNI
Członków UCZESTNIKÓW zapraszamy z głosem doradczym.

Członków, którzy nie będą mogli osobiście wziąć udziału w Walnym Zgromadzeniu, prosimy o przesłanie pełnomocnictwa na adres e-mail Klubu: info@kwszczecin.pl.