Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków SKW

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW SKW W SZCZECINIE

Zarząd Szczecińskiego Klubu Wysokogórskiego w Szczecinie, działając na podstawie § 23 Statutu, zawiadamia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Klubu na dzień 22 maja 2023 r. o godz. 19:00 w siedzibie Klubu przy ulicy Mazowieckiej 1 w Szczecinie (kod: 70-526). 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Szczecińskiego Klubu Wysokogórskiego w Szczecinie dotyczyć będzie podjęcia uchwały w sprawie: zmiany treść Statutu Szczecińskiego Klubu Wysokogórskiego w Szczecinie poprzez nadanie mu nowego brzmienia.


Planowany porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Szczecińskiego Klubu Wysokogórskiego w Szczecinie.

1. otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2. powitanie zgromadzonych Członków;
3. wybór Przewodniczącego i Protokolanta Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
4. sprawdzenie przez Przewodniczącego czy Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jest władne do podejmowania ważnych i prawnie wiążących uchwał;
5. podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Szczecińskiego Klubu Wysokogórskiego.
6. zamknięcie obrad. 


Członek zwyczajny może uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. 
W Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mogą brać udział, z głosem doradczym, również członkowie uczestnicy.

Członków, którzy nie będą mogli osobiście wziąć udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, prosimy o udzielenie pełnomocnictwa (zgodnie z załączonym wzorem) i odesłanie tego pełnomocnictwa na adres e-mail Klubu: info@kwszczecin.pl.   


UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY

Zmiana Statutu Szczecińskiego Klubu Wysokogórskiego poprzez nadanie mu nowego brzmienia ma na celu: 

 1. Dostosowanie postanowień Statutu do aktualnie obowiązujących przepisów, w szczególności do przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie tj. z dnia 09 czerwca 2022 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327). Klub zamierza ubiegać się o nadanie statusu organizacji pożytku publicznego (OPP), co wymaga wprowadzenia regulacji odnoszących się do:
  1) prowadzonej przez Klub działalności społecznie użytecznej,
  2) ograniczeń w zakresie zwrotu kosztów organów z tytułu pełnienia funkcji,
  3) odrębności organów,
  4) ograniczeń dotyczących rozporządzania majątkiem Klubu.
  Posiadanie statusu organizacji pożytku publicznego niesie za sobą następujące korzyści: OPP przysługuje zwolnienie od podatku dochodowego od osób prawnych, podatku od nieruchomości, podatku od czynności cywilnoprawnych, opłaty skarbowej, opłat sądowych.
  Nadto Klub uzyska możliwość samodzielnego uzyskiwania środków finansowych pochodzących z 1,5 % podatku dochodowego od osób fizycznych.
  Przyznanie statusu OPP może również być pomocne przy pozyskiwaniu środków publicznych na realizację zadań Klubu. 
 1. Zmianę postanowień Statutu w zakresie dotyczącym nabywania członkostwa. Klub chce umożliwić nabywanie członkostwa osobom niepełnoletnim, za zgodą rodziców, co dotychczas nie było możliwe. Zmiana przyczyni się do popularyzacji sportów wspinaczkowych wśród młodszego pokolenia.
 1. Uporządkowanie dotychczasowych zapisów Statutu dotyczących władz Klubu, w tym zwiększenie liczby członków Zarządu do 9 osób.
 1. Przejrzyste uregulowanie zasad, na podstawie których funkcjonuje Szczeciński Klub Wysokogórski w Szczecinie.   
PROJEKT STATUTU

Zarząd
Szczecińskiego Klubu Wysokogórskiego